Timelapse video af dæksbåden

Sponsorer

Bornholms Træbådelaug har modtaget positive tilkendegivelser, stor bevågenhed og økonomisk støtte fra mange sider.

Fonde m.v. der har støttet til denne gode sag og dette spændende skibsbyggeri:

  • Di-Ba
  • Velux Fonden
  • Sparekassen Bornholms Fond
  • LAG – Bornholm
  • EU Midler
  • Lokale & Anlægs Fonden
  • Bornholms Elektromotor

OTA Byggeriet

Bartolini Boats har hovedentreprisen i projektet, og mange af træbådelaugets medlemmer vil deltage meget aktivt i arbejdet.

Udviklingen i byggeriet kan følges på Bornholms Træbådelaugs hjemmeside hvor vor web-cam følger byggeriet i dagtimerne.

Men kom gerne forbi og få en snak om projektet

Bornholms første dæksbåd

OTA fra 1866

Bornholms Træbådelaug bygger kopi af Bornholms første dæksbåd ”OTA” fra 1866

Vor nye ”Ota” klinkbygges i eg og bliver som oprindelig 34 fod lang. Skibet vil være klar til søsætning foråret 2012, hvor vi drager på togt til vore samarbejdspartnere i Finland og Estland.

I modsætning til vort forbillede, bliver skibet forsynet med en el-motor, der forenkler havnemanøvrerne. Men ellers vil skibet blive som oprindeligt, og med en drift og vedligeholdelse så bæredygtig som overhovedet muligt.

Der vil udelukkende blive anvendt de effektive gammelkendte produkter som linolie, trætjære og linoliemaling i byggeri og til vedligeholdelse.

Egetræet kommer fra de bornholmske skove, og efter kyndig og nænsom udvælgelse bliver tømmeret trukket ud til farbar vej med skovheste.

Sejlmager Jouni Lahdenperä fra Mariehamn på Åland vil komme og undervise vore medlemmer i syning af sejlene til ”Ota”.

OTA

Historien om OTA

Da statens konsulent i fiskerispørgsmål, A.J. Smidth, i 1861 besøgte Bornholm sammenfattede han sin oplevelser i en rapport og konkluderede således:

”Baadene som bruges til Fiskeri, ere godt byggede, men aabne, og da Fiskerne maa seile flere Mile ud og i den værste Aarstid, er det under disse Omstændigheder forbundet med megen Fare og Anstrengelse at fange Lax.
Faren ville dog formindskes betydeligt, hvis de havde Dæk på deres Baade; dette indsaa de ogsaa selv, og jeg tror, at naar En begynder dermed, vilde de andre snart følge hans Eksempel.
Jeg tillader mig derfor at stille det Forslag, at Regeringen ved Forskud eller Gave sætter en eller Flere af Fiskerne i stand til at forsyne deres Baade med Dæk, da jeg er overbeviist om, at derved ikke alene Laxefiskeriet vilde fremmes, men ogsaa mangt et Menneskeliv spares.” 

Allerede et halvt år efter Smidths besøg på Bornholm kunne amtmand Wegener indrykke en annonce i Bornholms Avis, hvoraf det fremgik, at Indenrigsministeriet ville understøtte anskaffelse af dæksbåde til laksefiskeri med rentefrie lån, såfremt bådejeren selv finansierede halvdelen af udgifterne og lånet blev tilbagebetalt i løbet af 10 år.

Skibsbygmester Eggert Benzon, Nykøbing Falster, fik overdraget at konstruere en formålstjenlig båd, og den første blev bygget hos skibsbygger Brandt i Nexø i 1866, og fik navnet ”Ota”. Den havde dæk, én mast, middelfyldigt forskib, rundt agterskib, glat stævn, var spidsgattet, bygget på klink af eg og havde fuldstændig inderklædning.

Båden var hjemmehørende og sejlede fra Bornholm, indtil den blev hugget op i 1905. En stamfader for den bornholmske fiskerflåde.

Dæksbåd på Chr. Ø – Foto:Bornholms Museum

Forventet effekt af projektet

Vi forventer en tydelig øget interesse og bevågenhed for den bornholmske kystkultur.

En glæde hos både fastboende og turister, ved oplevelsen af vore medlemmers og foreningens kønne traditionelle træbåde i de smukke gamle bornholmske havne.

Formidlingen af den korrekte pasning og pleje af træbådene vil nå længere ud.

Spændende nye fritidsaktiviteter og socialt samvær for både unge og ældre.

Øget interesse om træbådene øger mulighederne for videre udvikling af Bornholm som en spændende ø for bådeinteresserede.

Vi kan måske også skabe grundlag for en niche, der blandt de få tilbageværende danske værfter med traditionelt uddannede skibsbyggere og bådebyggere, kan varetage vedligehold af den historiske og bevaringsværdige træskibsflåde i landet.

Og ikke mindst redning og bevaring af de sidste træbyggede bornholmske både.

Original Tegninger